Základní informace o insolvenčním zákonu

Insolvenční zákon - Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nabyl účinnosti dne 1.ledna 2008 a nahradil tak zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání. Přínosem nové právní úpravy je zejména posílení postavení věřitele a zřízení veřejně přístupného elektronického insolvenčního rejstříku jako významného zdroje informací o průběhu jednotlivých insolvenčních řízení.

Zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Dále upravuje oddlužení dlužníka. Insolvenční řízení - Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Lze jej zahájit ohledně každého dlužníka (fyzická osoba, právnická osoba, podnikatel, nepodnikatel) s výjimkou České republiky, obcí, krajů, České národní banky, Všeobecné zdravotní pojišťovny, veřejných vysokých škol apod.

Insolvenční návrh - Na základě insolvenčního návrhu se insolvenční řízení zahajuje. Pokud je návrh podáván písemně, je potřeba opatřit ho úředně ověřeným podpisem. Elektronicky podávaný insolvenční návrh vyžaduje zaručený elektronický podpis.

Podává-li návrh věřitel, je nezbytné, aby uvedl, z čeho dovozuje úpadek dlužníka, doložil své tvrzení důkazy a připojil přihlášku své pohledávky. Z návrhu musí jednoznačně vyplývat kdo je navrhovatel a kdo dlužník a proč existuje předpoklad úpadku. Příslušným pro podání návrhu je krajský soud, v jehož obvodu má bydliště nebo sídlo dlužník.
Insolvenční rejstřík - Insolvenční rejstřík je hlavním pilířem nové právní úpravy. Jedná se o informační systém, jehož prostřednictvím je doručována většina soudních rozhodnutí. Je veřejně přístupný a jsou v něm zveřejňovány téměř v „přímém přenosu“ veškeré důležité informace o všech insolvenčních řízeních. Nejen věřitelé a dlužníci, ale také kdokoliv další má prostřednictvím rejstříku přístup k informacím o průběhu řízení.


Některé pro věřitele důležité lhůty:

• pohledávky je nutné přihlásit nejpozději do uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku. V opačném případě se k nim nepřihlíží, tzn., že se v insolvenčním řízení neuspokojují;

• nedoplnění insolvenčního návrhu v soudem stanovené lhůtě má za následek jeho odmítnutí;

• v případě pohledávky popřené insolvenčním správcem je nutné uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu, a to do 30 dnů od přezkumného jednání ( lhůta uplyne až po 15 dnech od doručení vyrozumění o popření pohledávky pokud nebyl věřitel přítomen na přezkumném jednání); nedodržení lhůty má za následek, že k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží.

Video not found.