Právní služby

PRÁVNÍ SLUŽBY realizované prostřednictvím společnosti DC GROUP


Disponujeme vlastním právním oddělením, kde jeho členové mají mnoholeté zkušenosti jak z oblasti práva obchodního, občanského, směnečného, tak i z dalších oblastí jako je např. právo správní, rozhodčí, insolvenční, trestní atd., přičemž jeho součástí jsou osvědčení smluvní advokáti


Jelikož je prostřednictvím smluvních advokátů naší společnosti řešeno právní cestou velké množství pohledávek, můžeme našim klientům nabídnout právní služby vysoké kvality za velmi přijatelné sazby. 


Právní služby DC GROUP zajistí, že Vy jako klient přesně víte, kolik zaplatíte za učiněný právní úkon a dále máte jistotu, že se po celou dobu soudního sporu nárokovaná odměna nezmění.Pokud existuje velmi nízká pravděpodobnost pozitivního výsledku, pak věřiteli nedoporučíme soudní řízení realizovat. Ušetříme tak klientovi zbytečně vynaložené další náklady a čas. 


Přehled vybraných právních služeb (vč. počtu případů) realizovaných prostřednictvím společnosti DC GROUP v roce 2013

      Žaloba na vydání platebního rozkazu (obecné podání)       151
      Žaloba na vydání platebního rozkazu (elektronické podání)       2764
      Žaloba na vydání směnečného platebního rozkazu       286
      Návrh na exekuci       1008
      Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení       117Díky vysokému počtu případů a systémovému řešení pracují zkušení právníci za snížené sazby. Pokud existuje velmi nízká pravděpodobnost pozitivního výsledku, pak věřiteli nedoporučíme dané právní řešení realizovat. Věřiteli tak ušetříme zbytečně vynaložené další náklady a čas. 

tl_files/dcgroup_home/obrazky/pravni_sluzby_DCG_image.jpg


VZOROVÉ POROVNÁNÍ NÁKLADŮ (běžný advokát vs. právní služby realizované prostřednictvím DC GROUP) 


Podání žaloby na vydání platebního rozkazu, dle nominální hodnoty pohledávky.  

Pokud se rozhodnete pro podání žaloby prostřednictvím externího advokáta, budou Vám účtovány následující náklady, které věřitel zaplatí před zahájením soudního procesu.


            Výše pohledávky
            1 000 Kč     10 000 Kč     100 000 Kč
      NÁKLADY    
   
   
      SP     400 Kč     400 Kč     4 000 Kč
          1 600 Kč     3 600 Kč     10 800 Kč
      celkem     2 000 Kč     4 000 Kč     14 800 KčBudete-li však realizovat právní služby prostřednictvím smluvních advokáků společnosti DC GROUP, spol. s r.o., budou Vaše náklady podstatně nižší. Náklady na poskytované právní služby (náklady řízení dle advokátního tarifu) Vám budou účtovány pouze v polovičním rozsahu.

  
            Výše pohledávky
            1 000 Kč     10 000 Kč     100 000 Kč
      NÁKLADY    
   
   
      SP     400 Kč     400 Kč     4 000 Kč
          800 Kč     1 800 Kč     5 400 Kč
      celkem     1 200 Kč     2 200 Kč    
9 400 Kč
                         
      ÚSPORA                  
      SP     0 Kč     0 Kč     0 Kč
          800 Kč     1 800 Kč     5 400 Kč
      celkem     800 Kč     1 800 Kč     5 400 Kč


Při úspěšném soudním řízení bude klientovi vrácena ½ z přiznané odměny náležící advokátovi. V této odměně není započten soudní poplatek. Tento Vám však bude v případě úspěšného řízení též proplacen.

 
            Výše pohledávky
            1 000 Kč     10 000 Kč     100 000 Kč
      NÁVRATNOST    
   
   
      SP     400 Kč     400 Kč     4 000 Kč
          800 Kč     1 800 Kč     5 400 Kč
      celkem     1 200 Kč     2 200 Kč    
9 400 Kč


LEGENDA: 
SP – soudní poplatky:    soudní poplatky za daný typ právního úkonu. 
NŘ – náklady řízení:      částka, kterou zaplatí věřitel před zahájením soudního vymáhání. 
Úspora:                         částka, kterou věřitel ušetří na nákladech před zahájením soudního vymáhání. 
Návratnost:                   celková částka, která se věřiteli vrátí při úspěšném vymožení. 


Uvedená kalkulace je pouze vzorová. Ke každému právnímu případu je klientovi (před započetím právních úkonů) předkládána cenová kalkulace k odsouhlasení. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. 


Popis nejčastěji realizovaných právních služeb:


Právní analýza případu:
Posouzení podkladů a návrh dalších právních kroků (doporučení či nedoporučení právního řešení; jakým nejvhodnějším způsobem případ řešit - doporučení typu žaloby apod.).

Podání žaloby:

Před vypracováním je věřiteli oznámena časová a finanční náročnost. Veškeré následující kroky jsou vypracována až po písemném schválení věřitelem. Každý další úkon je předem konzultován s věřitelem a jeho realizace se provádí opět až po písemném souhlasu věřitele. 

Podání návrhu na exekuci:
V případě exekucí je výkon rozhodnutí realizován prostřednictvím soukromých exekutorů, kteří jsou v návrhu na exekuci přímo určeni. Exekutoři pak v zákonných mezích sami rozhodují o způsobu exekuce, a také obstarávají veškeré nezbytné úkony v dané věci. Smluvní exekutoři DC GROUP nepožadují zálohy a pracují za sníženou sazbu z vymožené jistiny.

 

Zpět